LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Ūkio subjektų priežiūra

Teisės aktų, reguliuojančių VĮ Jonavos miškų urėdijos veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas:

I SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ, REGULIUOJANČIŲ VĮ JONAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS VEIKLĄ, ATLIEKANT ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRĄ SĄRAŠAS

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Priėmimo data ir numeris

Informacijos šaltinis

1

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

1984 m. gruodžio 13 d. Priėmė Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba

Žin.,1985, Nr.1-1

2

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas

1999 m. sausio 14 d. Nr. VIII-1029

Žin.,1999, Nr.13-308

Žin.,2000, Nr.85-2566

3

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

1992 m. sausio 21 d. Nr.I-2223

Žin.,1992, Nr.5-75

4

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234

Žin., 1999, Nr.60-1945

Žin., 2006, Nr.77-2975

5

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“

2010 m. gegužės 4 d.

Nr. 511

Žin.,2010, Nr.53-2613

Žin.,2012, Nr.89-4657

6

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. Nr. D1-559 “Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklės”

2004 m. spalio 28 d. Nr. D1-559

Žin., 2004, Nr.161-5887

7

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. D1-69„Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo”

2005 m. vasario 7 d. Nr. D1-69

Žin., 2005, Nr. 22-705

8

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“

2010m. vasario 4d. Nr.D1-106

Žin., 2004, Nr.12-354

Žin., 2010, Nr.17-811

9

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. D1-145 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 327 "Dėl Kontroliuojamų objektų tikrinimo dažnumo nustatymo regionų aplinkos apsaugos departamentuose tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“

2011 m. vasario 18 d. Nr. D1-145

Žin., 2011, Nr. 24-1192

10

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. D1-605 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo“

2008m. vasario 8d. Nr.D1‑96

Žin., 2004, Nr. 174-6455

Žin.2008, Nr. 19-699

II SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ, ĮTVIRTINANČIŲ VĮ JONAVOS MIŠKŲ URĖDIJAI PRISKIRTOS PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS ŪKIO SUBJEKTAMS, SĄRAŠAS

1.Teisės aktai įtvirtinantys atliekų tvarkymo reikalavimus.

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Priėmimo data ir numeris

Informacijos šaltinis

1

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787

Žin., 1998, Nr.61-1726

Žin., 2002, Nr. 72-3016

2

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

1999 m. liepos 14 d. Nr. 217

Žin., 1999, Nr.63-2065

Žun. ,2011, Nr.57-2721

3

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 269 ,,Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo“

1999 m. rugsėjo 1 d. Nr. 269

Žin., 1999, Nr.75-2284

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 699 ,,Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“

2002 m. gruodžio 31 d. Nr. 699

Žin., 2003, Nr.31-1290

 

 

2.Teisės aktai įtvirtinantys gamtos išteklių, apsaugos, naudojimo, apsaugos reikalavimus

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Priėmimo data ir numeris

Informacijos šaltinis

1

Lietuvos Respublikos Žemės gelmių įstatymas.

2001 m. balandžio 10 d. Nr. IX-243

Žin., 1995, Nr. 63-1582

Žin., 2001, Nr. 35-1164

2

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446

Žin., 1994, Nr. 34-620

Žin.2004, Nr.28-868

3

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas

1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474

Žin., 1997, Nr.104-2615 Žin.2003, Nr.36-1544

4

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo"

1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343

Žin., 1992, Nr.22-652

Žin., 1992, 26-774

5

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1073 nutarimas „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos patvirtinimo“

2011 m. sausio 12 d. Nr. 49

Žin., 1999, Nr. 83-2471

Žin., 2011, Nr. 8-333

6

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1268 „Dėl Valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašo patvirtinimo“

2003 m. spalio 14 d. Nr. 1268

Žin., 2003, Nr. 98-4394

Žin., 2010, Nr. 72-3657

7

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1997 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 109 ,,Dėl tvenkinių eksploatavimo taisyklių"

1997 m. birželio 25 d. Nr. 109

Žin., 1997, Nr. 70-1790

Žin., 2006, Nr. 101-3915

8

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 594 „Dėl Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatoriaus patvirtinimo“

2001 m. gruodžio 12 d. Nr. 594

Žin., 2001, Nr. 107-3888

9

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 130 „Dėl Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatoriaus patvirtinimo“

2003 m. kovo 21 d. Nr. 130

Žin., 2003, Nr. 34-1442

10

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 540 „Dėl Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“

2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98

Žin., 2001,Nr. 95-3372

Žin., 2007, Nr. 23-892

11

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-643“Dėl angliavandenilių išteklių naudojimo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo”

2005 m. gruodžio 21 d. Nr. D1-633

Žin., 2006, Nr. 4-120

12

Valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 88 “Dėl riboženklių apsaugos instrukcijos”

1996 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 88

Žin., 1996, Nr. 85-2041

3.Teisės aktai įtvirtinantys laukinės augalijos (išskyrus miškus), grybų, gyvūnijos naudojimo ir apsaugos reikalavimus

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Priėmimo data ir numeris

Informacijos šaltinis

1

Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas

1997 m. lapkričio 6 d. Nr. VIII-498

Žin., 1997, Nr. 108- 2726

Žin., 2010, Nr. 81-4218

2

Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas

1999 m. birželio 15 d. Nr. VIII-1226

Žin., 1999, Nr. 60-1944

3

Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymas

1999 m. gruodžio 16 d. Nr. VIII-1481

Žin., 1999,Nr. 113-3285

4

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas

2001 m. gruodžio 11 d. Nr. IX-637

Žin., 2001,Nr. 110-3987

5

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas

2002 m. birželio 20 d. Nr. IX-966

Žin., 2002, Nr. 65- 2634

6

Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas

2012 m. gegužės 22 d. Nr. XI-2021

Žin.,1995,Nr.90-2013 Žin.2012, Nr. 63-3162

7

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas

2009 m. gruodžio 17 d. Nr. XI-578

Žin., 1997, Nr.108-2727

Žin., 2001, Nr.110-3987

Žin., 2009, Nr. 159-7200

8

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas

2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241

Žin., 2007, Nr. 80-3215

9

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas

1993 m. lapkričio 9 d. Nr.I-301

Žin., 1993, Nr. 63-1188

Žin. 2001, Nr. 108-3902

10

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems"

2008 m. kovo 12 d. Nr. 206

Žin., 2008, Nr. 33-1151

11

Dėl saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo

2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 996

Žin., 2004, Nr.131-4704

Žin., 2010, Nr. 153-7827

12

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 113 „Dėl grybavimo Lietuvos miškuose taisyklių patvirtinimo"

1998 m. liepos 3 d. Nr. 113

Žin., 1998, Nr. 62-1797

Žin., 2001, Nr.61-2197

Žin., 2010, Nr.79-4107

13

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 98 „ Dėl leidimų naudoti grybų, laukinių uogų ir vaisių, vaistinių augalų (ar jų dalių), nendrių, medžių ir krūmų šakelių išteklius išdavimo tvarkos“

1999 m. balandžio 16 d. Nr. 98

Žin., 1999, Nr. 35-1052

14

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 269 „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimai deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo"

1999 m. rugsėjo 1 d. Nr. 269

Žin., 1999, Nr. 75-2284

15

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 11d. įsakymas Nr. 139 „Dėl laukinių augalų ir grybų naudojimo mokslo, kultūros, švietimo, auklėjimo ir estetikos tikslams, botaninių ir mikologinių kolekcijų sudarymo ar pildymo tvarkos patvirtinimo"

2000 m. balandžio 11 d. Nr. 139

Žin., 2000, Nr. 32-910

16

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 173 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 „Dėl laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo“ 2 punkto vykdymo“

2000 m. balandžio 27 d. Nr. 173

Žin., 2000, Nr. 37-1046

17

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 187 „Dėl ūkinės veiklos apribojimo laukinei augalijai ir jos ištekliams apsaugoti tvarkos patvirtinimo"

2000 m. gegužės 2 d. Nr. 187

Žin., 2000, Nr. 38-1073

18

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 "Dėl laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo" 3.4 punkto vykdymo”

2000 m. gegužės 3 d. Nr. 199

Žin., 2000, Nr. 40-1130

19

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo”

2000 m. birželio 27 d. Nr. 258

Žin., 2000, Nr.53-1540

Žin.,2010, Nr. 110-5652

20

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011m. birželio 30d. įsakymas Nr.D1-533/B1-310 „Dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo”

2011m. birželio 30d. Nr.D1-533/B1-310

Žin., 2011,Nr. 84-4111

21

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 632 „Dėl medžių grupių ir pavienių medžių, kurie priskiriami augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, nuostatų patvirtinimo"

2003 m. gruodžio 10 d. Nr. 632

Žin., 2003, Nr. 117-5363

22

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo"

2007m. gruodžio 14d. Nr.D1-674

Žin., 2007, Nr. 135-504,

Žin.,2011, Nr. 158-7479

23

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-675 „Dėl želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo"

2007m. gruodžio 14d. Nr.D1-675

Žin., 2007, Nr. 135-5505

24

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo"

2007m. gruodžio 29d. Nr.D1-717

Žin., 2008, Nr. 2-77

25

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. D1-263 „Dėl Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo"

2010 m. balandžio 1 d. Nr. D1-263

Žin., 2010, Nr. 39-1884

26

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-622 „ Dėl saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

2010m. liepos 15d. Nr.D1-622

Žin.,2010,Nr.87-4617 Žin.,2010, Nr.119-6061

27

Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo

2013m. lapkričio 15d. Nr.D1-849

Žin.,2013,Nr.119-6014

4. Teisės aktai įtvirtinantys miško išteklių naudojimo ir apsaugos reikalavimus

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Priėmimo data ir numeris

Informacijos šaltinis

1

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671

Žin., 1994, Nr. 96-1872

Žin. 2001, Nr. 35-1161

2

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo”

1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343

Žin., 1992-08-10,

Žin.1996, Nr.2-43

3

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimas " Dėl miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo"

1995 m. balandžio 7 d. Nr. 500

Žin., 1995, Nr.32-751

Žin., 2001, Nr. 56-1996

Žin., 2004, Nr. 130-4671

Žin., 2005, Nr. 150-5480

4

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1171 „Dėl miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašo ir miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo"

2001 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1171

Žin., 2001, Nr. 84-2931,

Žin.,2008,Nr. 68-2588

5

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 1131 ,,Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios”

2011 m. rugsėjo 28 d. Nr. 1131

Žin., 2011, Nr. 120-5657

6

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. 276 „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“

2011 m. gegužės 25 d. Nr. 614

Žin., 2004, Nr. 41-1335

Žin., 2011, Nr. 67-3171

7

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 173 „Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarka"

2000 m. balandžio 27 d. Nr. 173

Žin., 2000, Nr. 37-1046

8

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2001 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. 352 "Dėl valstybinės miškų inventorizacijos, valstybinės miškų apskaitos, miškotvarkos projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo, miškotvarkos duomenų centralizuoto kaupimo, tvarkymo ir pateikimo miškų savininkams bei valdytojams tvarkos patvirtinimo

2001 m. liepos 2 d. Nr. 352

Žin.,2001,Nr. 63-2301

9

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 145 „Dėl miškų iškritimo technologinėms ir gamybinėms ūkio reikmėms tvarkos patvirtinimo“

2002 m. balandžio 3 d. Nr. 145

Žin., 2002, Nr. 40-1512;

Žin.,2010, Nr. 8-393

10

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 219 „Dėl privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos patvirtinimo"

2002 m. balandžio 30 d. Nr. 219

Žin., 2002, Nr.49-1909

Žin., 2010, Nr.93-4912

11

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2002 m. gegužės 13 d. įsakymas " Dėl savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ir pagamintos apvaliosios medienos ištraukimo arba išvežimo tvarkos naujos redakcijos patvirtinimo"

2002 m. gegužės 13 d. Nr. 237

Žin.,2002Nr. 55-2211

12

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. D1-313 ,,Dėl apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

2004 m. birželio 3 d. Nr. D1-313

Žin., 2004, 94-3446

13

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. D1-577„ Dėl biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo"

2004 m. lapkričio 10 d. Nr. D1-577

Žin., 2004, Nr. 167-6157

14

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. D1-406 „Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo"

2006 m. rugsėjo 1 d. Nr. D1-406

Žin., 2006, Nr. 95-3741

Žin.2010, Nr.81-4249

15

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. D1-204 „Dėl miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo"

2007 m. balandžio 11 d. Nr. D1-204

Žin., 2007, Nr.42-159

16

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. D1-199 „Dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų"

2008m. balandžio 14d. Nr.D1‑199

Žin., 2008, 45-1702

17

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. D1-79 „Dėl miško kirtimų taisyklių patvirtinimo"

2010 m. sausio 27 d. Nr. D1-79

Žin., 2010, Nr. 14-676

18

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. Nr. D1-696"Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. D1-204 „Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2010 m. rugpjūčio 12 d. Nr. D1-696

Žin., 2007, Nr. 42-1596 Žin., 2010, Nr. 89-4724

19

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-1055 ,,Dėl leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

2010 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-1055

Žin., 2011, Nr. 1-7

20

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011m. birželio 27d. įsakymas Nr.D1-499 ,,Dėl miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo”

2011m. birželio 27d. Nr.D1-499

Žin., 2011,Nr. 81-3992

 
5.Teisės aktai įtvirtinantys žalos vertinimo reikalavimus
 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Priėmimo data ir numeris

Informacijos šaltinis

1

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 2 d. nutarimas Nr. 1034" Dėl žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai ar jos buveinėms, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo"

2002 m. liepos 2 d. Nr. 1034

Žin., 2002, Nr. 70-2885

2

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 179 „Dėl žalos, padarytos laukinei augalijai, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“

2000 m. balandžio 28 d. Nr. 179

Žin., 2000, Nr. 38-1070

3

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 471 „Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

2002 m. rugsėjo 9 d. Nr. 471

Žin., 2002, Nr. 93-4026

4

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/359 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

2002 m. rugsėjo 23 d. Nr. 486/359

Žin., 2002, Nr. 97-4303

Žin.. 2013, Nr. 105-5162

5

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. D1-951 “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 8 d. įsakymo Nr.335 "Dėl pretenzijų bei ieškinių už aplinkai padarytą žalą teikimo ir žalos išieškojimo tvarkos patvirtinimo " pakeitimo ”.

2011 m. gruodžio 8 d. Nr. . D1-951

 

6

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-228 „Dėl aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2006 m. gegužės 16 d. Nr. D1-228

Žin., 2006, Nr. 59-2099

7

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. D1-230 „Dėl žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašo ir mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

2006 m. gegužės 16 d. Nr. D1-230

Žin., 2006, Nr.59-2102

8

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-621 „Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo"

2010m. liepos 15d. Nr.D1-621

Žin., 2010, Nr. 87-4616

9

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. D1-695 „Dėl laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

2010m. rugpjūčio 12Nr.D1-695

Žin., 2010, Nr. 98-5105

10 2014 m. kovo 6 d. Nr. D1-249 Teisės aktų registras http://www.e-tar.lt .
Informacija atnaujinta: 2017-11-14

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti