LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Ankstesni įvykiai

2018.05.30
Dėl aukciono paskelbimo

VĮ VMU Jonavos regioninis padalinys, neįvykus aukcionams, skelbia pakartotinus viešuosius aukcionus parduoti materialųjį turtą, pripažintą nereikalingu arba netinkamu naudoti:

Aukcionas vyks 2018 m. birželio 21 d. 10:00 val. VĮ VMU Jonavos regioninio padalinio posėdžių salėje, Miško g. 1., Jonava.

2016.05.17
SKELBIMAS APIE ŽEMĖS PIRKIMĄ

 

VĮ Jonavos  miškų urėdija perka žemės sklypus naujiems miškams įveisti.

PIRKIMO OBJEKTAS

          1. Pagrindinė pirkimo objekto paskirtis – žemės ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai.

2. Perkamas žemės sklypas turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.1. Perkamas žemės ūkio paskirties sklypas naujiems miškams įveisti turi būti Jonavos  miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje.

2.2. Ne mažesni kaip 0,5 ha ploto žemės sklypai, besiribojantys su valstybinės reikšmės miškais, kuriuos patikėjimo teise valdo VĮ Jonavos  miškų urėdija arba tokio paties ploto sklypai, esantys ne toliau kaip 1 km atstumu nuo tokių miškų,  jeigu privažiavimui prie jų yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias.

2.3. Atskiri, ne mažesni kaip 3 ha ploto žemės sklypai, nutolę nuo VĮ Jonavos  miškų urėdijos valdomų miškų ne daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimui prie jų yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias.

2.4. Atskiri, ne mažesni kaip 5 ha ploto žemės sklypai, nutolę nuo VĮ Jonavos miškų urėdijos valdomų miškų daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimui prie jų yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias.

2.5. Nepriskirti teritorijoms, kuriose mišką įveisti draudžiama.

2.6. Žemės sklypai rajonų Miškų išdėstymo žemėtvarkos schemose turi būti priskirtas prie projektuojamų plotų miškui įveisti.

2.7. Perkamas žemės sklypas turi neprieštarauti Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“ reikalavimams.

2.8. Paraiškas pateikti iki 2016-07-08 d. 17.00 val. Pasiūlymai bus svarstomi 2016-07-11 d. 10.00 val.  

Kandidatai, norėdami gauti pirkimo dokumentus ir pateikti paraiškas, gali kreiptis adresu: VĮ Jonavos miškų urėdija, vyriausiasis miškininkas Juozas Jaruševičius tel. (8 655 53104)

Adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas: Miško g. 1, LT-55101, Jonava, tel. (8 349) 51291, faksas (8 349) 54903, el. paštas info@jmu.lt.

 

 PRIEDAI PRIE SKELBIMO:

1. Skelbimas dėl privačios žemės pirkimo ;

2. VĮ JONAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIVAČIOS ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGOS ;

3. PARAIŠKA DĖL ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO .

 

 

 

 

 

 

 

2016.05.04
Dalyvavome konkurse ,,Stilizuotas paukščio lizdas - 2016”

 Š.m balandžio 28 d. Sudervės kaime, Vilniaus rajone vyko baigiamasis Jaunųjų miško bičiulių meninio meistriškumo konkurso “Stilizuotas paukščio lizdas 2016” baigiamasis etapas, kuriame VĮ Jonavos miškų urėdiją atstovavo Jonavos vaikų lopšelio-darželio ,,Lakštingalėlė “  9 gr. auklėtoja– metodininkė Romalda Marcinkevičienė ir vaikai. Nuo ankstyvo ryto virė darbas, rinkos jaunieji miško bičiuliai ir jų mokytojai, juos atlydėję miškininkai, ekologai ir visi kiti neabejingi gamtai. Visi susibūrė į priešais buvusios Sudervės girininkijos esantį sodelį, kuriame išeksponavo savo pačių pagamintus paukščių lizdus. Pusiaudienį darbą pradėjo ir sukurtus darbus vertino  Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos sudaryta ir patvirtinta konkurso vertinimo komisija kuri geriausiai įvertino ir apdovanojo šias miškų urėdijas – Panevėžio, Trakų ir Anykščių.

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.05.07
ES parama miško savininkams 2013 metais

DĖL PARAIŠKŲ PRIĖMIMO 2013 METAISinformuojame, kad Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. balandžiop 11 įsakymu Nr. 3D-262 "Dėl Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2013 metų programos priemonės priėmimo 32013 metais grafiko patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 39-1918) nustatyti paraiškų priėmimo terminai:PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2013 METAIS GRAFIKAS

Eil. Nr. Priemonė Paraiškų priėmimo pradžia Paraiškų priėmimo pabaiga
       
1.6 Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra:    
1.6.1 Miškų infrastruktūros gerinimas 2013-06-03 2013-06-28
       
    ––– –––
2.3 Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku* 2013-05-13 2013-06-28
2.4 Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku* 2013-05-13 2013-06-28
2.5 Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas (paraiškos renkamos tik pagal pirmąją priemonės veiklos sritį) 2013-05-13 2013-07-12
       

 

           

Paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos. Teikiant paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimus dėl dalyvavimo KPP tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus:-     telefonu (8 5) 252 6999, 1841;-     faksu (8 5) 252 6945;-     elektroniniu paštu info@nma.lt ;-     paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.Paraiškos pagal KPP priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse (www.zum.lt , www.nma.lt ). 

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti