Generalinė miškų urėdija LR aplinkos ministerija Miškų valdymo tarnyba

Informacija

Ankstesni įvykiai

2014.09.24
Vilkų apsauga ir jų gausos reguliavimas – pagal naująjį planą

Praėjusią savaitę įsigaliojo aplinkos ministro Kęstučio Trečioko patvirtintas Vilko apsaugos planas. Šį svarbų vilkų populiacijos apsaugai ir reguliavimui dokumentą parengė ministro sudaryta darbo grupė – Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų, mokslininkų, gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“, medžiotojų ir ūkininkų organizacijų deleguoti atstovai .

2014.09.23
Miškininko diena 2014

Ši diena kasmet minima vis kitoje vietoje, tačiau kasmet su originaliu scenarijumi. Šventės formatas ilgainiui nusistovi. Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos siūlymu ir Lietuvos miškininkų sąjungai pritarus, profesinė šventė pakaitomis organizuojama visuomenei ir bendruomenei, šią dieną visuomet pagerbiami ir apdovanojami geriausieji profesijos atstovai. .

2014.09.19
Rekreacinė miško infrastruktūra – prieinama visuomenei

Privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai, paramos lėšas investavę į miškų rekreacinę infrastruktūrą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“, turėtų neužmiršti prisiimtų įsipareigojimų. Dalyvaujantieji šios priemonės veikloje įsipareigoja leisti visuomenei laisvai ir nemokamai naudotis paramos lėšomis sukurta rekreacine infrastruktūra miškuose. Ji turi būti prižiūrima ir tinkama naudoti.

2013.05.07
ES parama miško savininkams 2013 metais

DĖL PARAIŠKŲ PRIĖMIMO 2013 METAISinformuojame, kad Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. balandžiop 11 įsakymu Nr. 3D-262 "Dėl Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2013 metų programos priemonės priėmimo 32013 metais grafiko patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 39-1918) nustatyti paraiškų priėmimo terminai:PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2013 METAIS GRAFIKAS

Eil. Nr. Priemonė Paraiškų priėmimo pradžia Paraiškų priėmimo pabaiga
       
1.6 Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra:    
1.6.1 Miškų infrastruktūros gerinimas 2013-06-03 2013-06-28
       
    ––– –––
2.3 Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku* 2013-05-13 2013-06-28
2.4 Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku* 2013-05-13 2013-06-28
2.5 Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas (paraiškos renkamos tik pagal pirmąją priemonės veiklos sritį) 2013-05-13 2013-07-12
       

 

           

Paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos. Teikiant paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimus dėl dalyvavimo KPP tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus:-     telefonu (8 5) 252 6999, 1841;-     faksu (8 5) 252 6945;-     elektroniniu paštu info@nma.lt ;-     paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.Paraiškos pagal KPP priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse (www.zum.lt , www.nma.lt ). 

2010.02.05
ES parama miško savininkams


ES parama miško savininkams
PADIDĖJO KOMPENSUOJAMA FIKSUOTA SUMA APŽELDINIMUI MIŠKU 2010.02.05  
foto

Tai vienintelė  Nacionalinės mokėjimo agentūros programa, kuri kompensuojama 100 proc.

Tai reiškia, kad savininkas, neviršijęs žemiau pateiktoje lentelėje išvardintų įkainių, atgauna visą 100 proc. išleistą apželdinimui sumą, įskaitant mokesčius.

 

Tikslas

Skatinti mieste gyvenančių miško ir žemės savininkų investicijas į savo valdas, kurios dažnai yra nenaudojamos arba yra pastovus „galvos skausmas“, ką daryti su turima žeme.

 

 

Kodėl naudinga?

 1. Nebereikia dirbti (šienauti, galvoti kur ir kam parduoti šieną ir pan.), kasmet deklaruoti ir gauti nedideles kompensacijas, nors žemės vertė išlieka ta pati.
 2. Pasodintas miškas kasmet auga ir žemės vertė kyla.
 3. Aplink naujai statomas arba planuojamas statyti sodybas pasodintas miškas pagerina aplinką. Dokumentų tvarkymas gali užtrukti nuo kelių iki keliolikos metų (norint gauti leidimą statyti pastatus miške). Tuo tarpu pasodintas beržynas ar maumedynas per 2-5 metus gali užaugti į matomą mišką, tai yra iki 1,5-4 metrų aukščio. O norint užsiauginti ir dar spėti nusikirsti mišką, rekomenduojama sodinti greitai augančias hibridines drebules, kurias galima retinti po 12 metų, o kirsti plynai po dar po 8 metų (aukštis 20 m ir skersmuo 20 cm - 20 metų amžiaus). Taigi miškų įveisimas gali duoti įvairiapusę naudą.

 

Ką gauna žemės savininkas?

 1. Atgauna visas patirtas įveisimo išlaidas, o jei darbus daro pats, savo ar šeimos narių padedamas, dar gauna pinigų už sau atliktus darbus.
 2. Gauna kasmetinę fiksuotą išmoką penkerius metus įveisto miško priežiūrai ir apsaugai.
 3. Valstybė taip pat yra numačiusi kompensaciją už žemės pavertimą mišku ir 15 metų moka nuo 86,32 iki 383,26 Lt/ha.

 

Nuo ko pradėti, siekiant gauti ES paramą?

 1. Iki paramos paraiškos pateikimo užregistruoti valdą LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre (registracija vykdoma rajonų, (pagal žemės valdos vietą) savivaldybėse arba seniūnijose);
 2. Neturėti įsiskolinimų LR valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui (tikrinama paramos paraiškos vertinimo metu); 
 3. Gauti leidimą įveisti mišką ne miško žemės sklype (leidimą išduoda rajono žemėtvarkos skyrius);
 4. Iš anksto pasirūpinti bent 2-jų metų geros agrarinės būklės žemės palaikymu (pasėlių deklaracijomis), nes nuo to priklauso 15 metų kompensavimo išmokos dydis;
 5. Parengti Miško želdinimo ir žėlimo projektą (projektus rengia mūsų įmonių tinklo „Jungtiniai miškai“ specialistai);
 6. Surinkti visus paraiškoje reikalaujamus dokumentus ir užpildytas paraiškas pateikti teritoriniam Nacionalinės mokejimo agentūros skyriui (užpildyti paraiškas, parengti sąmatas Jums padės „Jungtinių miškų“ konsultantai).

 

Specialieji tinkamumo kriterijai

 1. Savininko žemė turi būti įregistruota LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
 2. Dirvožemio našumo balas (įrašytas kadastro pažymėjime) neturi viršyti 39 balų.
 3. Plotas turi būti nemelioruotas arba melioracija neveikianti (sutikimas iš vietinės melioracijos tarnybos).
 4. Leidimas miškui įveisti išduodamas tik atitinkant aukščiau išvardintiems reikalavimams.

 

Miško įveisimo ir priežiūros išmokos

 

 

 

 

Miško želdinių sudėtis

Miško įveisimo išmoka, Lt/ha

(100%)

Kasmetinė įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmoka, Lt/ha

 

 

Palanki

ūkininkauti

vietovė

 

 

Mažiau

palanki

ūkininkauti

vietovė

Spygliuočių su minkštaisiais lapuočiais* (ne mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuočių želdiniai

4698,57

5369,79

1330,01

Spygliuočių ir/ar minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių** ir/ar liepų priemaiša

6264,79

7159,72

1551,34

Kietųjų lapuočių ir/ar liepų želdiniai su spygliuočių ir/ar minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.

7830,95

8949,65

1773,35

Kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) grynieji želdiniai

9397,14

10 739,59

1773,35

Ąžuolų želdiniai, kai pasodinta ir apsaugota individualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 2500 vnt./ha ąžuolo sodmenų

14 095,71

16 109,38

2216,69

Greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

9397,14

10 739,59

-

Kitų greitai augančių medžių*** trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

4698,57

5369,79

-

                 

   * minkštieji lapuočiai - beržas, juodalksnis, mažalapė liepa, drebulė, hibridinė drebulė.

 ** kietieji lapuočiai - papr. ąžuolas, bekotis ąžuolas, papr. bukas, papr. uosis, papr. klevas, kalninė guoba.

*** greitai augantys medžiai - tuopa, drebulė, baltalksnis. 

VĮ jonavos miškų urėdija parduoda miško sodmenis miškų įveisimui ir teikia paslaugas privačių žemių savininkams . Paslaugų įkaininiai patalapinti mūsų svetainės skyrelyje "Privačių miškų savininkams->DĖL PASLAUGŲ PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS".    
Straipsnis paimtas iš internetinės svetainės 
http://www.girininkija.lt/index.php?lang=1&sid=449

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti

Informacija

Administracija

Girininkijos

Kiti padaliniai

Grįžti