ES parama miško savininkams 2013 metais

DĖL PARAIŠKŲ PRIĖMIMO 2013 METAISinformuojame, kad Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. balandžiop 11 įsakymu Nr. 3D-262 "Dėl Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2013 metų programos priemonės priėmimo 32013 metais grafiko patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 39-1918) nustatyti paraiškų priėmimo terminai:PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2013 METAIS GRAFIKAS

Eil. Nr. Priemonė Paraiškų priėmimo pradžia Paraiškų priėmimo pabaiga
       
1.6 Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra:    
1.6.1 Miškų infrastruktūros gerinimas 2013-06-03 2013-06-28
       
    ––– –––
2.3 Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku* 2013-05-13 2013-06-28
2.4 Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku* 2013-05-13 2013-06-28
2.5 Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas (paraiškos renkamos tik pagal pirmąją priemonės veiklos sritį) 2013-05-13 2013-07-12
       

 

           

Paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos. Teikiant paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimus dėl dalyvavimo KPP tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus:-     telefonu (8 5) 252 6999, 1841;-     faksu (8 5) 252 6945;-     elektroniniu paštu info@nma.lt ;-     paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.Paraiškos pagal KPP priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse (www.zum.lt , www.nma.lt ).